Blog

mmfreelancer99
April 25, 2017
Freelance Jobs - Freelancing - Myanmar No Comments

Freelance လုပ္ငန္း၏ အေျခခံျဖစ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူျခင္း

Freelance လုပ္ငန္းကို အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရွိသည့္အတြက္ ပိုမိုလူသိမ်ားလာပါသည္။ အိမ္မွာပင္ ထိုင္ရာမထ အလုပ္လုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားၾကေသာ ငယ္ရြယ္သူ မ်ဳိးဆက္မ်ားမွာ ဤအလုပ္ကို သူတို႔၏ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္လာၾကသည္။ Freelancer ဆိုသည္မွာ ကိုယ့္အလုပ္ကို ကိုယ္ဦးေဆာင္ၿပီး မိမိ၏ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အဆင္ေျပမႈအလိုက္ ေဖာက္သည္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းတြင္ Freelancer တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ- • သင္ႏွစ္သက္တာကို သင္လုပ္ႏိုင္သည္ • သင့္အိမ္မွာပင္ သင္ေနႏိုင္သည္ • သင့္အလုပ္ခ်ိန္နာရီ သင္ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္ • သင့္အလုပ္ရွင္ကို နာခံေနရန္မလိုပါ • သင့္အလုပ္ခ်ိန္အတိုင္း သင္ဝင္ေငြရႏိုင္သည္ Freelance လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ၿပီး မိမိစိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို သင္လုပ္ႏိုင္ပါသည္- […]

READ MORE
mmfreelancer99
Freelance Jobs - Freelancing - Freelancing for women - Myanmar No Comments

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္အကိုင္တစ္ခု အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ Freelance လုပ္ငန္း

ယေန႔ေခတ္ အလုပ္ခြင္ဝင္ရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အိမ္အလုပ္ေရာ ႐ံုးအလုပ္ပါ လုပ္ကိုင္ရသည့္အတြက္ ကိုယ္၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားၿပီး ခက္ခဲေသာအေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ အလုပ္ခြင္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ညစာခ်က္ျပဳတ္ရျခင္း၊ ေလွ်ာ္ဖြပ္ရျခင္း၊ ေစ်းဝယ္ထြက္ရျခင္း၊ ကေလးထိန္းရျခင္း စသည့္ အိမ္အလုပ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ံုးအလုပ္ေရာ အိမ္အလုပ္ပါ ပင္ပင္ပန္းပန္း ေဆာင္ရြက္ေနရပါသည္။ ထိုသို႔ ကရိကထမ်ားေၾကာင့္ Freelance လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ အြန္လိုင္းအလုပ္မ်ားမွာ သူတို႔အတြက္ ပိုမိုေရပန္းစား လာပါသည္။ အိမ္စရိတ္ ကူရွာႏိုင္ေအာင္ အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ဖို႔ လိုေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ထိုအလုပ္မ်ားကို သူတို႔ေနအိမ္မွာပင္ အိမ္အလုပ္မ်ား လစ္ဟင္းျခင္း မရွိေစရဘဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ Freelance လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ တစ္ကမ႓ာလံုးတြင္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္အကိုင္တစ္ခု ျဖစ္လာေနပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕တြင္ထိုင္ၿပီး […]

READ MORE
mmfreelancer99
April 23, 2017
Freelance Jobs - Freelancing - Myanmar No Comments

Basics of Freelancing: How Learning New Skills Helps?

Freelancing as a career option is becoming more and more popular due to the benefits it offers. Young generation who are interested in working from home can now make this as their full time career. Freelancer is a basically a person who is self-employed and offers his/her services to clients according to their capabilities and […]

READ MORE
mmfreelancer99
Freelance Jobs - Freelancing - Freelancing for women - Myanmar No Comments

Freelance As One of the Best Career Option for Women

Working women of today are now facing many stressful and tough conditions due to their two jobs (home and office) at one time. Working women are responsible for the household jobs like dinner preparation, cleaning, shopping and childcare. Therefore they have to face through tough conditions both for their office jobs as well as household […]

READ MORE
mmfreelancer99
Freelance Jobs - Freelancer - Myanmar No Comments

Freelance အလုပ္မ်ားျဖင့္ သင္ကိုယ္တုိင္ သင့္ရဲ႕အလုပ္ရွင္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံပါႏွင့္။

    ယေန႔ေခတ္တြင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာရွိလာၿပီး အင္တာနက္ကိုလည္း ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ဆန္းၾကယ္ေသာ နည္းပညာႏွစ္ခုကို အသံုးခ်ၿပီး သင္အမွန္တကယ္ ေငြရွာႏုိင္သည္ကို ေတြးမိပါသလား။ ယံုခ်င္ယံု မယံုခ်င္ေန ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အားတက္ဖြယ္ရာ Freelance အလုပ္အကိုင္မ်ားစြာ ရွိလာၿပီး ယင္းတုိ႔ကို အြန္လုိင္း Freelance ေစ်းကြက္၏ အကူအညီျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရယူႏိုင္ပါသည္။ သင့္အလုပ္ကို သင္ဦးေဆာင္ၿပီး ေငြေရးေၾကးေရး အမွီအခိုကင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းအေၾကာင္း လုပ္ငန္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ သိရွိလိုပါက ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈကာ သင့္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။   Freelance အလုပ္မ်ား၏ နယ္ပယ္မွာ အလြန္ပင္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အစြမ္းအစ အနည္းငယ္ရွိသူ အားလံုးနီးပါး ေငြရွာႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဤလုပ္ငန္းနယ္ပယ္သို႔ Mmfreelancer.com […]

READ MORE
mmfreelancer99
April 21, 2017
Freelance Jobs - Freelancer - Myanmar No Comments

Do not miss the opportunity to become your own boss with the help of freelance jobs

    Today, many people have a computer and an Internet connection they can enjoy every day. But have you ever though that you can actually make money by using only these two technological wonders? Believe it or not, there are an impressive number of freelance jobs in Myanmar, which can be accessed with the […]

READ MORE
mmfreelancer99
April 17, 2017
Freelance Jobs - Freelancer - Myanmar No Comments

အိမ္မွာေနရင္း အိမ္မွာေနရင္းအြန္လုိင္းေ အြန္လုိင္းေ အြန္လုိင္းေပၚတြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္Freelance Freelance Freelanceလုပ္ငန္း လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းကိုေရြးခ်ယ္ ေရြးခ်ယ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ

ယခုအခါ အင္တာနက္ေပၚရွိ Freelance အလုပ္မ်ားသည္ ပိုမိုမ်ားျပားလာပါသည္။ အြန္လုိင္းတြင္ ေငြရွာရန္ သင္စိတ္ဝင္စားပါက Freelance အလုပ္ကို ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ သင့္ဘက္က လုိအပ္သည္မွာ တစိုက္မတ္မတ္ အားထုတ္မႈႏွင့္ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အရာအားလံုး နီးပါးအတြက္ အင္တာနက္ကို မ်ားစြာ အားကိုးလာပါသည္။ သူတို႔သည္ နည္းပညာ တတ္ကၽြမ္းၾကသည့္အေလ်ာက္ စာက်က္ရင္း အင္တာနက္ သံုးလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အြန္လုိင္းတြင္ သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်သည့္ လုပ္ငန္းမွာ ပိုမိုလူသိမ်ားလာကာ ပညာတတ္ အမ်ားစုသည္ အြန္လုိင္း Tutorial ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားမွာ အလုပ္လုပ္လာၾကပါသည္။ အြန္လုိင္း Tutor အလုပ္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းၿပီး သင့္အတြက္လည္း အပိုဝင္ေငြ ရေစပါသည္။ သင္ၾကားေရးအလုပ္မွာ သင္စိတ္ဝင္စားပါက အြန္လိုင္း Tutor […]

READ MORE
mmfreelancer99
Freelance Jobs - Freelancer - Myanmar No Comments

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္Freelance Freelanceလုပ္ငန္း လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း လုပ္ကိုင္ျခင္း လုပ္ကိုင္ျခင္း-အြန္လိုင္းမွ အြန္လိုင္းမွ အြန္လိုင္းမွဝင္ေငြရွာ ဝင္ေငြရွာ ဝင္ေငြရွာလာၾကသည့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ေရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ပါ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ မ်ဳိးစံုတြင္ မ်ားစြာအက်ဳိးရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ႀကိဳးစားသူမ်ားအဖို႔ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ား ရရွိရန္ အင္တာနက္ကို အိမ္မွာေနရင္း အလြယ္တကူ အသံုးျပဳၿပီး အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ႏုိင္လာပါသည္။           Freelance လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အြန္လုိင္းတြင္ စာေရးျခင္း၊ မားကတ္တင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ဖန္တီးျခင္း၊ က်ဴရွင္သင္ေပးျခင္း စသည့္အလုပ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါဝင္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ပိုမိုလူသိမ်ားလာ ပါသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ MM Freelancer ကဲ့သို႔ေသာ Freelance လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားမွာ ပိုမို လူသိမ်ားလာပါသည္။ ထိုအက်ဳိးေက်းဇူးကို သင္လည္းရရွိခံစားလိုပါက ဤဝက္ဘ္ဆုိက္သို႔ ဒီမွာ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ Freelancer မ်ားကို […]

READ MORE
mmfreelancer99
Freelance Jobs - Freelancer - Myanmar No Comments

Make Freelance Job as Your Career by Working At Home Online

Freelance jobs on internet are increasing these days. In case if you are passionate about making money online you can make freelancing job as your successful career. All it requires is a dedication and hard work. Nowadays, students are highly dependent on internet for almost everything. They have become tech savvy and love to surf […]

READ MORE
mmfreelancer99
Freelance Jobs - Freelancer - Myanmar 1 Comment

Freelancing in Myanmar: An Emerging Trend for Making Money Online

The economy of Myanmar has seen an emerging trend in recent years. And this has proved much beneficial for the individuals and businesses in various fields. Especially people who are hardworking can make use of internet to get better jobs online which can be done easily sitting at home.   Freelancing jobs such as online […]

READ MORE