Blog

mmfreelancer99
April 23, 2017
Freelance Jobs-Freelancer-Myanmar No Comments

Freelance အလုပ္မ်ားျဖင့္ သင္ကိုယ္တုိင္ သင့္ရဲ႕အလုပ္ရွင္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံပါႏွင့္။

 

 

ယေန႔ေခတ္တြင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာရွိလာၿပီး အင္တာနက္ကိုလည္း ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ဆန္းၾကယ္ေသာ နည္းပညာႏွစ္ခုကို အသံုးခ်ၿပီး သင္အမွန္တကယ္ ေငြရွာႏုိင္သည္ကို ေတြးမိပါသလား။ ယံုခ်င္ယံု မယံုခ်င္ေန ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အားတက္ဖြယ္ရာ Freelance အလုပ္အကိုင္မ်ားစြာ ရွိလာၿပီး ယင္းတုိ႔ကို အြန္လုိင္း Freelance ေစ်းကြက္၏ အကူအညီျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရယူႏိုင္ပါသည္။ သင့္အလုပ္ကို သင္ဦးေဆာင္ၿပီး ေငြေရးေၾကးေရး အမွီအခိုကင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းအေၾကာင္း လုပ္ငန္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ သိရွိလိုပါက ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈကာ သင့္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။

 

Freelance အလုပ္မ်ား၏ နယ္ပယ္မွာ အလြန္ပင္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အစြမ္းအစ အနည္းငယ္ရွိသူ အားလံုးနီးပါး ေငြရွာႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဤလုပ္ငန္းနယ္ပယ္သို႔ Mmfreelancer.com မွ ဝင္ေရာက္ေနရာ သင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ပါက ဤဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ အျခား အလားတူ Platform မ်ားမွာထက္ အဆိုပါ အလုပ္မ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ရွာေတြ႕ပါလိမ့္မည္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ဤဆိုက္တြင္ တင္ထားေသာ အလုပ္မ်ားမွာ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္စရာ မလိုေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Freelancer မ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ Platform တြင္ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္ အမ်ဳိးအစားမ်ား ရွိပါသနည္း။ ဘာသာျပန္၊ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဖန္တီးျခင္း၊ စာေရးသားျခင္းႏွင့္ အျခားအလုပ္အကိုင္မ်ားစြာ ရွာေတြ႕ႏုိင္ ပါသည္။ ဤသည္မွာ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ အကူအညီျဖင့္ သင္ႏွစ္သက္ရာကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေငြေကာင္းေကာင္း ရွာခ်င္သူ သင့္အတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

 

ဒါကိုစမ္းသံုးၾကည့္လွ်င္ သင့္အတြက္ အ႐ံႈးမရွိပါ။ Mmfreelancer.com တြင္ စာရင္းသြင္းၿပီး Freelance အလုပ္မ်ား ရွာၾကည့္ရန္ သင့္အတြက္ မထိခိုက္သလို ကုန္က်စရိတ္လည္း မရွိပါ။ ဤဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ Freelancer မ်ား ပိုမ်ားလာ သည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာက ဆြဲေဆာင္သည့္အတြက္၊ အလုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ငွားရမ္းလိုသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားလည္း ပိုမ်ားလာပါမည္။ သင့္မွာ ရွိၿပီးသား အရည္အခ်င္းကို အမွန္တကယ္ အသံုးခ်ျခင္းထက္ လြယ္ကူတာ ဘာမ်ားရွိပါဦးမည္နည္း။ ထို႔ျပင္ Freelancer တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ သင့္ Project မ်ား၊ အခ်ိန္ဇယား မ်ားႏွင့္ အလုပ္စီးဆင္းမႈမ်ားကို သင့္ေဖာက္သည္မွလြဲ၍ မည္သူ႔ကိုမွ် တာဝန္ခံရန္မလုိဘဲ သင္ကိုယ္တုိင္ ဦးစီးႏုိင္ ပါသည္။ ေဖာက္သည္ စိတ္ေက်နပ္မႈအတြက္ သင္အေကာင္းဆံုး လုပ္ကိုင္ပါက အံ့အားသင့္ဖြယ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို သင္ဖန္တီးလာႏုိင္ၿပီး သင္ကိုယ္တုိင္ သင့္အလုပ္ရွင္ျဖစ္ကာ သင့္အစြမ္းအစျဖင့္ ရွာသမွ်ေငြအားလံုး သင္ရရွိပါေတာ့မည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ သင့္လက္ရွိအလုပ္မွာ သင့္ဝင္ေငြကို သင္အားရေက်နပ္ျခင္း မရွိပါက သို႔မဟုတ္ သင့္ေတာ္မည့္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခု ရွာေဖြေနပါက Freelance အလုပ္မ်ားက သင့္အတြက္ ေစာင့္ႀကိဳေနပါသည္။ အိမ္မွာ ေနရင္းျဖစ္ေစ ကိုယ္ႏွစ္သက္သည့္ ေနရာမွာျဖစ္ေစ အလုပ္လုပ္ၿပီး ႏွစ္သက္ရာ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေနသူ အေရအတြက္မွာ မမ်ားလွပါ။ သင္အမွီအခိုကင္းၿပီး စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေငြအလံုအေလာက္ ရွာလိုပါက Freelancer တစ္ေယာက္၏ ဘဝေနထုိင္မႈပံုစံကို သင္ႏွစ္သက္ပါလိမ့္မည္။ ထိုအခြင့္အေရးႀကီးကို သင္လက္လႊတ္မိပါက သင့္ဘဝမွာ သင္ဘယ္ေလာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ကို သင္မသိေတာ့သည့္အတြက္ မျဖစ္သင့္လွပါ။ သင့္အလုပ္မွာ သင္အလြန္ေတာ္ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ပါက ထို Freelance အလုပ္မ်ားက သင့္အိပ္မက္ေတြ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေအာင္ သင့္အား ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။

Comment